โลโก้เว็บไซต์ สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสภาวิศวกร นำโดย ผศ.พิศิษฐ์  แสง-ชูโต ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พิจารณารับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมี รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิชาการ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ทั้งนี้คณะกรรมการสภาวิศวกรได้ตรวจห้องปฏิบัติการและตรวจห้องสมุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณารับรองหลักสูตรต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา