โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดสัมมนาการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดสัมมนาการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3443 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 ณ  ห้อง ศศ.LA 201-202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 และสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่มีอยู่ในตัวบุคคลทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนเป็นการบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง ให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป (compiled knowledge being implemented) โดยมีผู้บริหารและบุคลาการจากหน่วยงานส่วนกลางและเขตพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 72 คน

          ในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร อนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และ การจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ มทร.ล้านนา ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านการเรียนการสอน ประเด็นด้านการวิจัย และประเด็นด้านการบริหารจัดการ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา