โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ เดินหน้า MOU วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สปป.ลาว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ เดินหน้า MOU วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สปป.ลาว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2054 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านวิชาการ อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา (Polytechnic College ; Lao PDR) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยการประชุมหารือดังกล่าวฯ อาจารย์สุทธิเทพ รมยเวศม์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเหมืองแร่ (ต่อเนื่อง) พร้อมด้วยอาจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน, ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์และอาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุม โดยมีข้อสรุปด้านความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน ดังนี้

1. การเปิดหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และธรณี แบบต่อเนื่องให้กับนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา (Polytechnic College ; Lao PDR)

2. ความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา (Polytechnic College ; Lao PDR)

3. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ กับ วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา (Polytechnic College ; Lao PDR)

โดยในอนาตจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ระหว่างสองสถาบันการศึกษาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา