โลโก้เว็บไซต์ คณะนักวิจัยพร้อมด้วยทีมงานจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมงาน Thailand  Research Expo  2018   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะนักวิจัยพร้อมด้วยทีมงานจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมงาน Thailand  Research Expo  2018  

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 23 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับฟังการรายงานผลการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand  Research Expo  2018” นำโดย ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง คณะนักวิจัยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง และทีมงานด้านการออกแบบและจัดพื้นที่แสดงผลงานโดยคณาจารย์จากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

     ซึ่งผลจากการเข้าร่วมงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ได้รับรางวัล  Gold   Award  พร้อมถ้วยรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในสาขางานวิจัยแบบนวัตกรรมเพื่อการเกษตร  อาหาร  และเทคโนโลยีชีวภาพ   จากผลงานวิจัยเรื่อง “พันธุ์ฟักทองที่มีสารพฤกษเคมีเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี ,ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา,ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ ,ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง  นอกจากรางวัลดังกล่าวแล้วโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จักสานด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ตามหลักการยศาสตร์ โดยมี ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ให้จัดตั้งเป็น “ศูนย์วิจัยชุมชน” ภาคเหนือ พร้อมรับมอบป้ายประจำศูนย์จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

     สำหรับงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand  Research Expo  2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา และ บางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อรวมรวมและจัดแสดงสุดยอดผลงานวิจัยของประเทศไทย โดยนักวิจัยภาครัฐ ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน การจัดแสดงงานมุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม รวมถึงผลงานวิจัยที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชน และสามารถใช้งานได้จริงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา