โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 3605 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์หรือบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ขั้นตอนการเสนอโครงการ

  1. โครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด : ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
  2. การเขียนโครงการเป็นไป (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด):  เขียนให้กระชับชัดเจน และเข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการ
  3. ส่งโครงการไปยัง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561  และส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง E-mail : nuengrutai_s@hotmail.com /  ummcha_cm84@hotmail.com
  4. ผู้ประสานงาน คือ 1) คุณหนึ่งฤทัย  แสงใส โทร (053) 266518 ต่อ 1042  หรือ 089-429-9275 

                          2) คุณฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์ โทร (053) 266518 ต่อ 1042 หรือ  088-912-8745

โดยมีเอกสารแนบดังนี้

1. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ทุกพื้นที่

2. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ทุกคณะ วทส. สวก.

3. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 สวพ.

4. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 สอ.

5. แนวทางการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 2562

6. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 2562


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา