โลโก้เว็บไซต์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ 2561 บ้านสองธาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ 2561 บ้านสองธาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 19 มิถุนายน 2561  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล ดร.อรุณี ยศบุตร และนายเกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รวมถึงบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง หัวหน้าโครงการ และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานของโครงการ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในหมู่บ้านทุกครัวเรือนจำนวน 52 ครัวเรือน ให้ทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ 1,200 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องปีที่ 2 กิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดำเนินการแล้วได้แก่ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการด้านเกษตรอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่จะดำเนินการหลังจากการติดตามประเมินผลได้แก่ 1.การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการนำผลผลิตพืชสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยวมาทำการแปรรูปด้วยกระบวนการอบแห้งให้ก่อเกิดการมีรายได้ 2.การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการนำผลผลิตพืชสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยวมาทำการแปรรูปด้วยกระบวนการอบแห้งแบบระบบประหยัดพลังงานก่อเกิดการมีรายได้ เช่น การอบขิง ข่า ตะไคร้ กล้วย เป็นต้น 3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้และอาชีพของชุมชน 4.การส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรแปรรูป 5.การจัดอบรมและป้องกันศัตรูพืช โรค แมลง ที่มีผลต่อการปลูกพืชสมุนไพร เช่นราก ลำต้น ผล ใบ เป็นต้น

เรื่อง : นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส
ภาพ : นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา