โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนาโนเทค-สวทช. จัดเวทีประกวดการสื่อสารวิทยาศาสตร์ “ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” NCY2018 เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  รอบ master class ในเขตภาคเหนือ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนาโนเทค-สวทช. จัดเวทีประกวดการสื่อสารวิทยาศาสตร์ “ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” NCY2018 เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รอบ master class ในเขตภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคณะวิทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดเวทีประกวดการสื่อสารวิทยาศาสตร์  เรื่อง “ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี” รอบ Master class ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)  เพื่อเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์  เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี (NCY2018) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก ทั่วประเทศ  ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ทางด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ผ่านสื่อคลิปวิดีโอ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมสู่สังคม สามารถทำให้ประชาชนรู้เท่าทันและรู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี  รู้จักการนำวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและเกิดความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จังหวัดเชียงใหม่)และได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวเปิดงาน

            ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า “นับโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดการประกวดในครั้งนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งการประกวดครั้งนี้ถือว่าได้สนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่อง นาโนเทคโนโลยีและในส่วนของเทคโนโลยีนาโนนั้น มทร.ล้านนาได้ศึกษาและพัฒนาจนสร้างเป็นศูนย์นาโนไมโครบับเบิลซึ่งจะได้พัฒนานำไปใช้ในโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกซึ่งเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยที่จะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  

           โดยในวันนี้เป็น การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค(Master class) เพื่อคัดเลือกเยาวชนคนเก่งตัวแทนระดับภาคเหนือ 10 ทีมได้แก่  นางสาวสุทธิดา ใจบุญ และนางสาวณิชาภา บัวสัมฤทธิ์ ตัวแทนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายนางสาววรรษชล คำมีมูลและนางสาวชนิสรา สินล่ำซำ  ตัวแทนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวพรพิงค์ จิตรงาม นางสาวณัฐชยา มะโนคำ นางสาวจิตตินาถ ใหม่ศรี ตัวแทนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสาวฐิติมา ยวงคำ นายธงชัยชนะ กันธิรา นายพาสุกรี คำปาปัว ตัวแทนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  ซึ่งทั้ง10 ทีมจะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วม NCY Camp 2018 เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการสื่อสารและการทำสื่อวิดีโอแบบสั้น ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

 

 

 







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา