โลโก้เว็บไซต์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ 2561 บ้านป่างิ้ว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ 2561 บ้านป่างิ้ว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2417 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 มิถุนายน 2561  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล ดร.อรุณี ยศบุตร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย หัวหน้าโครงการ และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานของโครงการ 
               คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านป่างิ้ว  หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินงานเป็นปีแรก สมาชิกในหมู่บ้านเป็นปกากะญอ จำนวน 65 ครัวเรือนประกอบอาชีพหลักคือการทำนาและเกษตรกรรม อาชีพรองคืองานหัตถกรรม คือการทอผ้า และงานจักสานไม้ไผ่ มีจุดเด่นในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่า สามารถบริหารจัดการป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมตามแผนงานที่ได้ดำเนินการแล้วได้แก่ 1.การสำรวจเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชน 2.ฝึกอบรมการย้อมเส้นด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากวัตถุดิบในชุมชน 3.โครงการสำรวจป่าให้สี 4.โครงการอบรมจักสานไม้ไผ่ 5.การบริหารจัดการกลุ่ม  กิจกรรมที่จะดำเนินการหลังจากการติดตามประเมินผลได้แก่การจัดทำเตาย้อมสีประหยัดพลังงาน

เรื่อง : นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส
ภาพ : นายจักรรินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา