โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่าย ส่งผลงานโครงการ “มอนล้านโมเดล”  ร่วมจัดแสดงในงาน LANNA EXPRO 20018  แสดงศักยภาพการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผู้สนใจเข้าชมตลอดระยะเวลาจัดงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่าย ส่งผลงานโครงการ “มอนล้านโมเดล”  ร่วมจัดแสดงในงาน LANNA EXPRO 20018  แสดงศักยภาพการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผู้สนใจเข้าชมตลอดระยะเวลาจัดงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2944 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา หัวหน้าโครงการ “ม่อนล้านโมดเดล” ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการ โครงการ “ม่อนล้านโมเดล” ภายในงาน LANNA EXPRO 2018 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2561  ในโซนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยโครงการม่อนล้านโมเดลเป็นโครงการที่บูณการองค์ความรู้จากหลายๆ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโดยคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และศูนย์การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอพร้าว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการที่นำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบนพื้นที่สูง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนระดับรากหญ้าในการส่งเสริมอาชีพ ผ่านกลไกลการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพของ กศน. ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รวม 7 หมู่บ้าน โดยมีผลงานที่เป็นรูปธรรมเช่น การสืบสานผ้าปักชนเผ่าอาข่าแบบดั้งเดิม ออกแบบและพัฒนาผ้าปักชนเผ่าอาข่าให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาด แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตลอดจนมีการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่อำเภอพร้าว 

          สำหรับงาน LANNA EXPO 2018 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน” ในเวลา 10.00-20.00 น. วันและ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายร่วมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่น สินค้าพรีเมี่ยม และสืบสารพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจนองค์ความรู้ของล้านนาเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น 11 โซนกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา