โลโก้เว็บไซต์ Talent mobility มทร.ล้านนา  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพจากนักวิจัยสู่บุคลากรวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Talent mobility มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพจากนักวิจัยสู่บุคลากรวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 956 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ  Talent Mobility มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน (TM Academy รุ่นที่ 1)  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีด้านวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน  ณ อาคารอุตสาหการ มทร.ล้านนา ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการสู่บุคลากรวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยเป็นหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าวัสดุและการจัดการในอุตสาหกรรม (การพัฒนาผิวเคลือบแข็งด้วยการ combined materials และการทดสอบลักษณะเฉพาะ)ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561  โดยกิจกรรมกิจกรรมในวันแรก เป็นการบรรยายในหัวข้อ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิจัยจากภาครัฐและภาคการศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility มทร.ล้านนา โดย รศ.ดร.อุเทน คำน่าน และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโดย ดร.แมน ตุ้ยแพร่และอาจารย์สุรพิน พรมแดน ส่วนในวันที่สองเป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานและเสวนาแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ณ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

               สำหรับ โครงการTalent Mobility เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเอกชนมากขึ้น แนวปฏิบัติของโครงการคือ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 3- 24 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการในการเพิ่มศักยภาพการทำวิจัยและพัฒนา รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐแก่สถานประกอบการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในด้านการผลิตและบริการ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการโดยในส่วนของ มทร.ล้านนา นั้น จะมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ไปร่วมคิดค้นวิจัย พัฒนา นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ เชื่อมโยงการทำงานและประสานงานข้อมูลความต้องการระหว่างสถานประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา