โลโก้เว็บไซต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา  ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่  7 มิถุนายน   ถึง วันที่ 16 ส.ค. 2561 ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารและแผน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8  ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางอย่างครบทุกแง่มุม ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการมุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา