โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ พร้อมเป็นหนึ่งในตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ พร้อมเป็นหนึ่งในตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มิถุนายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้มีนายณัฐกรณ์ พิสปิงคำ  นายวัชรพล ภานุมาศ นายจตุรพัฒน์ จิตเทพ นายวัชรากร อ่วมภมร  นายวราวุฒิ ฉัตรมณี  นายรักษ์ศีล สุระวัง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีอาจารย์ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร  และอาจารย์จิรพนธ์ ทาแกง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
          การจัดแข่งขันดังกล่าวจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยการสนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  แอร์พอร์ต เแข่งขันภายใต้โจทย์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวะศึกษาใช้เวลาในคณการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติ อันเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การแพทย์ การทหาร  การบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการวางแผน ออกแบบการทำงาน  อย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้โอกาสเยาวชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ความคิดในเวทีระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  มีนักศึกษาเข้าร่วม 14 สถาบัน โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาแต่ละทีมด้วยการจับฉลากคละกันทุกสถาบัน ผลปรากฎว่านายณัฐกรณ์ พิสปิงคำ เป็นหนึ่งในตัวแทนทีมชนะเลิศ และนายจตุรพัฒน์ จิตเทพ เป็นหนึ่งในตัวแทนทีมรองชนะเลิศอันดับสองเข้าแข่งต่อระดับประเทศในวันที่ 4 – 23 มิถุนายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะได้ผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติในวันที่  6-18 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.ประสงค์  วงศ์ชัยบุตร /ตะวัน ตันตา
          ภาพ / แหล่งที่มาของข่าว : คณะวิศวกรมศาสตร์ มช. สืบค้นได้จาก http://eng.cmu.ac.th/site/?p=17964
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา