โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8
เมื่อวันที่  7 มิถุนายน   ถึง วันที่ 16 ส.ค. 2561 ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารและแผน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา