โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาระดับนานาชาติ  สิทธิบัตรด้านพลังงานชีวภาพ ASEAN - ROK Biofuel and IP Policy Evaluation Seminar | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาระดับนานาชาติ  สิทธิบัตรด้านพลังงานชีวภาพ ASEAN - ROK Biofuel and IP Policy Evaluation Seminar

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3030 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 - 11 พฤศภาคม 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกับ Korea Invention Promotion Association (KIPA) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องสิทธิบัตรด้านพลังงานชีวภาพ "ASEAN - ROK Biofuel and IP Policy Evaluation Seminar" ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้าร่วม 8 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและไทย และเจ้าภาพจัดงานคือ สาธารณรัฐเกาหลี  ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการสัมมนาฯ ในครั้งนี้  ประกอบด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีที่สำคัญของสภาพภูมิอากาศภายใต้กฎระเบียบใหม่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายด้านพลังงานทดแทน การประเมินทรัพย์สินทางปัญญาและตัวอย่างที่น่าสนใจของสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Business Model Canvas เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันชีวภาพและที่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Technology Readiness Level (TRL) ตลอดจนการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)  โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยใช้หญ้าเนเปียร์และข้าวโพดเป็นวัตถุดิบซึ่งเป็นพืชพลังงาน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
     อนึ่ง การจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จและความร่วมมือกันระหว่างประเทศของการประชุมระดับนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนและสาธารณัฐเกาหลี the ASEAN-ROK Cooperation Project ครั้งที่ 1  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2560 ณ เกาะเจจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หัวข้อ Seminar of the ROK-ASEAN Cooperation Project: Biofuel and IP Policy Sharing Seminar (Republic of Korea, ROK) 
มีเจ้าภาพหลัก คือ Korea Invention Promotion Association (KIPA) และเจ้าภาพร่วม ได้แก่ ASEAN-ROK Cooperation Fund, World Intellectual Property Organization (WIPO), Korean Intellectual Properties Office (KIPO), The Green Technology Center (GTC), Jeju Special Governing Provence, Jeju National University และ Jeju Chamber of Commerce and Industries  จากการประชุมได้ให้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญากับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การวิเคราะห์แนวโน้ม เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร และความร่วมมือเทคโนโลยีด้าน การผลิตพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน จากชีวมวลทางการเกษตร ป่าไม้ และสาหร่าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดผลกระทบ การสร้างความมั่นคงทางการตลาดของพลังงานหมุนเวียนและต่อเนื่องในการประชุมครั้งที่ 2  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 256 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ “Seminar of the ASEAN-ROK Cooperation Project: Biofuel and IP Policy Consultation Seminar” โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ Korea Invention Promotion Association (KIPA) และ LIPI อินโดนีเซีย ที่ได้มุ่งเน้นการจัดการ/การแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศต่างๆ ทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่น นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การพัฒนา Business Model Canvas ของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันชีวภาพและที่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์
(ขอบคุณข้อมูลจาก : กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.))
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา