โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 4503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากตัวแทนคณาจารย์ได้รับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้ลาออกจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงทำให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากตัวแทนคณาจารย์ว่างลง จำนวน 8 ราย ในการนี้จึงมีมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 จึงออกประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังประกาศแนบ

1. ประกาศ เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

2. ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและชื่่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือตั้ง

3. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

4. แบบฟอร์มใบสมัคร

5. แบบฟอร์มใบเสนอรายชื่อ

6. แบบฟอร์มใบยินยอม (กรณีได้รับการเสนอชื่อ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา