โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา จับมือ กระทรวงวิทย์ฯจัดคาราวานวิทยาศาสตร์เปิดศูนยถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนนำร่องพื้นที่อ.พร้าว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนา จับมือ กระทรวงวิทย์ฯจัดคาราวานวิทยาศาสตร์เปิดศูนยถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนนำร่องพื้นที่อ.พร้าว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2892 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 8 มีนาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ กศน. อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นความร่วมมือของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่เข้ามาร่วมกันดำเนินการในศูนย์แห่งนี้ 
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “การเปิดศูนยถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และการนำไปสู่การถ่ายทอด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินที่ต้องต่อเนื่องและต่อยอด ความรู้ ต้องสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนของชุมชน วันนี้เราได้ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งจะนำไปถ่ายทอดลงสู่ชุมชนซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงความรู้และนำไปสู่การนำไปใช้ เริ่มจากตัวเอง ขยายผลไปยังหมู่บ้านและชุมชนต่อไป การเปิดศูนย์ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่นี้จะเป็นศูนย์นำร่องให้แก่อำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นการขยายผลและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0”

                ด้านผศ.ดร.วรวุธ ชัยเนตร รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มทร.ล้านนา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญก็คือด้านวิจัยและการบริการวิชาการ ในความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาที่ซึ่งจะเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเรียนรู้จากชุมชนร่วมกันอีกด้วย”

                ศูนย์ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นศูนย์นำร่องแห่งแรกที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และทำการขยายผลจัดตั้งศูนย์ฯ นี้ใน กศน.ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศในอนาคตเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา