โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018)  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มีนาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 3634 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 6 มีนาคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลันยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018) ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรตจาก ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์

          โดยโครงการ Learning Express 2018 เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ Kanazawa Institute of Technology(KIT) และ Kanazawa Technical College (KTC) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-16 มีนาคม 2561 ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันดังกล่าวเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 87 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา Singapore Polytechnic, Kanazawa Institute of Technology (KIT) และ Kanazawa Technical College (KTC) ในลักษณะทีมสหวิชาการ (Multi-disciplinary) เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ภายใต้   การดูแลและแนะนำของอาจารย์ LEX Facilitator

          หลักจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด มีการสอนภาษาไทยเบื้องต้นแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้าโครงการ และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรม Design Thinking Recap | Sense and Sensibility (Project Planning) ของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม และในตอนเย็นเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปทำกิจกรรม ณ ชุมชนเป้าหมาย 3 ชุมคน ในวันต่อไป

 


คลังรูปภาพ : open lex2018


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา