โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่าย LEX 2018  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่าย LEX 2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2738 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018) ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์, Kanazawa Institute of Technology (KIT) และ Kanazawa Technical College(KTC)ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรม Design Thinking (DT)  ที่เน้นการพัฒนา soft skills ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเข้าใจตนเองและผู้อื่นโดยมีตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 91 คน โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2561 ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

        กิจกรรม Learning Express เป็นกิจกรรมในลักษณะทีมสหวิชาการเพื่อฝึกฝนการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบร่วมกับทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ ซึ่งถือเป็นทักษะ การเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์ มทร.ล้านนา จำนวน 45 คน นักศึกษาและอาจารย์ของ SP จำนวน 31 คน นักศึกษาและอาจารย์ KIT & KTC จำนวน 15 คน โดยการกำหนดชุมชนเป้าหมาย 3 ชุมชนเพื่อ ศึกษาดูงานในพื้นที่และชุมชนโดยรอบเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ หมู่บ้านเหล่า และบ้านแม่ก๋ายน้อย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะจัดแสดงผลงานต้นแบบ (Phototype) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ข่าว/นางสาวอภิญญา พูลทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์

ภาพ/นายนัฐวัฒน์  ปะทิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์กองประชาสัมพันธ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา