โลโก้เว็บไซต์   มทร.ล้านนา จัดโครงการเสริมศักยภาพคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสอดรับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ สกอ.        | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  มทร.ล้านนา จัดโครงการเสริมศักยภาพคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสอดรับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ สกอ.       

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     

       กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ "ส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ"  วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฮือนภัตต์ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ที่กำหนดไว้ โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล้านนา กล่าวเปิดโครงการและบรรยายถึงความสำคัญในการทำผลงานทางวิชาการต่อตนเองและต่อมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตามกลยุทธ์และโครงการหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบตำราทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
      ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "เทคนิคการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชการ" และ ผศ.สุภัทรา  ปานสุวรรณจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง " ปัญหาและอุปสรรค์ การขอกำหนดกำแหน่งทางวิชการ"ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ที่อยู่ในหลักเกณฑ์และมีความประสงค์จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน  150 รายจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา