โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  9 มทร.  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  9 มทร. 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2775 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายกร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมได้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัด "การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและเสวนาแลกเปลี่่ยนมุมมองการบริหารมหาวิทยาลัย กับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาถึงความสำคัญของ 3 องค์กรหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ และสภาวิชาการ ซึ่งเปรียบเสมือน 3 เสาหลักของมหาวิทยาลัย และในโอกาสเดียวกันนี้ได้นำข้อสรุปจากการหารือกับสภาการศึกษาถึงความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตนักศึกษาในระดับ ปวส.ที่มีความรู้ความชำนาญทักษะการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสหกรรมของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบเกษตรจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกด้วย
       สำหรับ"การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องกะเหรี่ยงร่าเริง โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกำหนดแนวทางเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน และสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา