โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมสัมมนาออสซิลโลสโคปและการประยุกต์ใช้งาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมสัมมนาออสซิลโลสโคปและการประยุกต์ใช้งาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2659 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมสัมมนาเรื่องออสซิลโลสโคปและการประยุกต์ใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องวัดทางไฟฟ้า อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม
          การจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท IRC Technologies Limited  เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านเทคนิคการใช้งานออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลที่ถูกต้อง การปรับตั้งค่าที่ใช้ในการอ่านสัญญาณในรูปแบบต่างๆ  ทั้งนี้มีคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี กฟผ.แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางและนักศึกษาของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน
          ข่าว/ภาพ : อ.อำนาจ ผัดวัง 
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา