โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัลจากจากการสัมมนาเครือข่ายจัดการองค์ความรู้ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัลจากจากการสัมมนาเครือข่ายจัดการองค์ความรู้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5400 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการสัมมนาการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยผลงาน “การพัฒนาบัตรประจำตัวบัณฑิต มทร.ล้านนา เพื่อการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ “ ของนายจีรวัฒน์ แก้วรากมุข และนายวีรภัทร กันแก้ว จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับรางวัลบทความดีเด่นเหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท และผลงาน “การจัดการองค์ความรู้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงงานของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดลำพูน” ของอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์พีรยา สมศักดิ์ อาจารย์ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อาจารย์เสวภาค เรือนใจ และอาจารย์จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้มอบรางวัล โดยการประกวดผลงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน  Thailand 4.0 “ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา