โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติที่ดี  ในการสัมมนาการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติที่ดี ในการสัมมนาการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ คณะทำงานโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนตัวแทนบุคลกรจากหน่วยงานสายสนับสนุน มทร.ล้านนาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)” ภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน  Thailand 4.0 “ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา  
ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการแบ่งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)ออกเป็น 7 กลุ่มประกอบด้วย 
CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-On
CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ สู่การเป็น Thailand 4.0 
CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การสร้างนวัตกรรม จากทุนทางวัฒนธรรม สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0
CoP 5 การบริหารจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ
CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ Act  (PDCA) 
CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา