โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5817 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา  เข้าร่วมจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 " (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0 ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลอีสาน นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล "Thailand 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และการดำเนินการจัดการความรู้ สนับสนุนและการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา
สนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1.การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 "
2.การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากรสายสับสนุน และนักศึกษาภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ มีผลงานจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายฯ และนอกเครือข่ายฯ ทั่วทั้งประเทศ ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 131 ผลงาน
3.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 8 ชุมชนนักปฏิบัติ
4.เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิด CDIO
5.กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
6.นิทรรศการวิชาการ
7.การแสดงและจำหน่ายสินค้า เครือข่ายวิสาหกิตชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเชีย เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมตะโกราย 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา