โลโก้เว็บไซต์ TVET  Hub Lanna จัดอบรมเข้ม บุคลากรด้าน STEM   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

TVET Hub Lanna จัดอบรมเข้ม บุคลากรด้าน STEM

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2823 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี   มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรช่างเทคนิคและมาตรฐานการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ" ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science :สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยความร่วมมือของ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง และคุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมีตัวแทนอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บ้านพระยาล้านนา ริมน้ำโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

            การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ภายใต้ โครงการจัดทำการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (Curriculum Enhancement) โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ และภาคอุตสาหกรรม การวางแผนสร้างมาตรฐานในการฝึกงาน เพื่อช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคและทักษะการเป็นลูกจ้างจัดให้นักศึกษาได้ทำงานแบบลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการช่วยให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้และทักษะ ซึ่งได้รับจากวิทยาลัยไปใช้กับการทำงานจริงได้ตามที่อุตสาหกรรมต้องการและได้เข้าใจวิธีการจนนำไปสู่การเกิดความร่วมมือและการประเมินผลที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น


คลังรูปภาพ : 20-02-61


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา