โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยในปีการศึกษาพ.ศ.2559  มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 รายได้แก่ 

นายสุรพงษ์  ชุ่มประดิษฐ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายวินัย  ปราบริปู  ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ทัศนศิลป์)

นาย Dr.Sun Fangcheng ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการ)

และมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคเช้าและภาคบ่าย รวมทั้งสิ้น  4,299 ราย

โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

“ข้าพเจ้าเคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายครั้ง เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในการทำงานและครั้งหนึ่งได้พูดว่า ควรตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ ในปีนี้จึงใคร่จะอธิบายเรื่องศักยภาพกับการตั้งเป้าหมาย ให้แต่ละคนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ศักยภาพนั้นคือความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นพื้นฐานและเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพ หมายความว่าไม่ควรตั้งให้สูงเกินไป โดยที่ยังมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ต่อเมื่อใดได้สร้างเสริมศักยภาพให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นแล้วก็จะสามารถตั้งเป้าหมายสูงขึ้นได้ตามลำดับ จึงขอให้บัณฑิตพากเพียรพยายามพัฒนาศักยภาพของตนให้ยิ่งสูงขึ้นไป อย่าได้หยุดยั้ง จะได้สามารถบรรลุถึงความเจริญมั่นคงแท้จริงในหน้าที่การงานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนมุ่งมาดปรารถนา”

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าทุกประการทั่วกัน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา