โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ” (CDIO-Cascading Programme 2017) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ” (CDIO-Cascading Programme 2017)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2737 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ”ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการบรม พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ คณะศิลปกรรมฯและคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ ทีม CDIO Master Trainer ตามแผนงานที่ได้วางไว้ร่วมกับ Singapore Polytechnic
  2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอแก่บุคลากรสายสอนของ มทร.ล้านนา
  3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ให้เป็นแกนนำของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากคณะศิลปกรรมฯ  คณะบริหารธุรกิจฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จากส่วนกลางและเขตพื้นที่ เชียงราย ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก  และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมจำนวน 74 ท่าน

โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจำนวน 2 ท่าน จาก Singapore Polytechnic คือ Mr. Lee Chong Hwa และ Dr. Linda Lee พร้อมทั้งทีมวิทยากร CDIO ของ มทร.ล้านนา จำนวน 10 ท่าน ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็น Master Trainers เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

1.ดร.ยรรยง            เฉลิมแสน             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2.ดร.อรนุตฎฐ์        สุธาคำ                  รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.ดร.สุวิชช์            ธนะศานวรคุณ       อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตร

4.อ.ปรัชญา           นามวงค์                 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตร

5.ดร.นพดล           มณีเฑียร                อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.อ.มานัส              สุนันท์                   อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

7.ดร.ไกรลาศ         ดอนชัย                  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

8.อ.ศุภชาติ           กรุดทอง                 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

9.อ.วัชรัตน์            ถมทอง                  อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

10.อ.บวรศักดิ์       สมเคราะห์               อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา