โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ราย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5791 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาศัยอำนาจตามมาตรา 28 มาตรา 31 และมาตรา 65/1 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสี่แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 109(9/2560) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 จึงแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
ดังนี้
1.นายพงศกร สุรินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มทร.ล้านนา ลำปาง)
2.นางชุติสร เรืองนาราบ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (มทร.ล้านนา น่าน)
3.นางธัญทิพย์  ศิริพรอัครชัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (มทร.ล้านนา น่าน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา