โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ราย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาศัยอำนาจตามมาตรา 28 มาตรา 31 และมาตรา 78 วรรคสอง แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.2 ว1984 ลงวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2548 ประกอบกับ มาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ในการประชุมครั้งที่ 109(9/2560) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
ดังนี้
1.นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มทร.ล้านนา ตาก)
2.นายระบิล ปาลี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาตร์ (มทร.ล้านนา)
3.นางรองรัตน์ ระมิงค์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา