โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รับรางวัล TM Network Best Performance   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา รับรางวัล TM Network Best Performance

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 7009 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำคณาจารย์ ในโครงการ  Talent Mobility เข้ารับรางวัล TM Network Best Performance โดยนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงาน กิจกรรม Talent Mobility Fair 2017  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 ตุลาคม 2560

“โครงการส่งเสริมให้บุคลากรบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน หรือโครงการTalent Mobility ”เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเอกชนมากขึ้น โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานหลักที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ไปร่วมคิดค้นวิจัย พัฒนา นวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ เชื่อมโยงการทำงานและประสานงานข้อมูลความต้องการระหว่างสถานประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และบุคลากรด้าน วทน. ของภาครัฐ จนนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

 

ขอบคุณภาพจาก ทีมงานTalnt Mobility มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา