โลโก้เว็บไซต์ งานวันศึกษาทั่วไป (G.E. Day) เติมเต็มกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเรียนวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานวันศึกษาทั่วไป (G.E. Day) เติมเต็มกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเรียนวิชาต่างๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กันยายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 19 กันยายน 2560 กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา จัดโครงการวันศึกษาทั่วไป (G.E. Day) ณ อาคาร C3 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อให้นักศึกษา ได้นำเสนอกิจกรรม ผลงาน นวัตกรรม จากการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่ว อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนจากกลุ่มรายวิชาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.ประยงค์ ใสนวน ประธานกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งรูปแบบการจัดโครงการวันศึกษาทั่วไป (G.E. Day) ได้แบ่งกลุ่มแสดงผลงานจำนวน 6 กลุ่มรายวิชา ได้แก่ รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา รายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต รายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ และรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 480 คน 

        สำหรับโครงการ G.E. Day เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายการปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ของ มทร.ล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประอบด้วย 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), Writting (การเขียน), Arithmetic (คณิตศาสตร์) และ 4 C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์), Communication (การสื่อสาร), Collaboration (การร่วมมือ), Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) ซึ่งรายงวิชาจะมีลักษณะของการบูรณาการที่ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แต่ละเขตพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน โดยเป็น Team Teaching ใช้เทคนิคการสอนแบบ active learning และ อาจารย์ผู้สอนได้เปลี่ยนบทบาทที่ต่างไปจากเดิมซึ่งเป็น Lecturer (เป็นผู้ให้คำแนะนำ) Coaching (ผู้อำนวยการเรียนรู้) Facilitator (ผู้ให้คำปรึกษา) ละ แMentor (พี่เลี้ยง) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในลักษณะข้างต้นเป็นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องให้นักศึกษาได้แสดงผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน 

      สำหรับโครงการโครงการวันศึกษาทั่วไป (G.E. Day) ได้มีการจัดกิจกรรมใน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย  มทร.ล้านนา เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด), มทร.ล้านนา พื้นที่น่าน, และ มทร.ล้านนา พื้นที่พิษณุโลก จัดกิจกรรมในวันที่ 19 กันยายน 2560 และมทร.ล้านนา พื้นที่ลำปาง, มทร.ล้านนา พื้นที่เชียงราย, มทร.ล้านนา พื้นที่ตาก มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 20 กันยายน 2560 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา