โลโก้เว็บไซต์ พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1922 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 กันยายน 2560  ที่ห้องประชุมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กับ  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  และ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กับ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

           โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้จากศาสตร์และวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดมาใช้ในการพัฒนา หลักสูตร บุคลากร และงานวิจัย  ที่เป็นประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษา ของสถาบันการศึกษา  พัฒนาให้สถานศึกษาทั้งสามฝ่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูทางด้านวิชาการและวิชาชีพโดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการทางบริหารธุรกิจ และสมรรถนะทางศิลปศาสตร์ มาใช้ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  และ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาทางวิชาชีพโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ให้ได้รับประสบการณ์เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

          ตาม โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เพื่อสนับสนุน   ให้การพัฒนาการจัดการศึกษา  ร่วมกับโรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดใกล้เคียง มีการพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้มีความรู้  ทักษะวิชาชีพ พัฒนานักเรียน   ระดับมัธยมศึกษาหรือนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา    ให้มีความสนใจในการศึกษาด้านวิชาชีพ และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อประยุกต์การเรียนการสอน      ให้สอดคล้อง   กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้    ในศตวรรษที่ 21

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา