โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 6405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          15 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตไฟฟ้าและส่งกำลังไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาการเรียรรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์
          การจัดโครงการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในรายวิชาโรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้วิธีการผลิตไฟฟ้า การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 18 คน และนักศึกษาระดับปริญยาตรีเทียบโอน จำนวน 33 คน ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันไชย คำเสน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : วัชรพล ภานุมาศ
         ที่มาของข่าว : วัชรพล ภานุมาศ / พิมพ์ฉวี ประกอบเสียง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา