โลโก้เว็บไซต์ RMUTL STAR CONTEST 2017 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL STAR CONTEST 2017

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3682 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL STAR CONTEST 2017

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด RMUTL STAR CONTEST 2017 การประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบดีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา

ในปีนี้คณะกรรมการเน้นคำถามเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2561 ผลการประกวดมีดังนี้

ดาวมหาวิทยาลัย         น.ส.นีร           ตาจุมปา

  สาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เดือนมหาวิทยาลัย        นายชยุต          โตวัฒน์นิมิต

สาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดาวล้านนา                น.ส.ชนิกานต์     เจิมมงคล

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เดือนล้านนา              นายศุภชัย        แสงดวง

สาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดาวเทียม                  นายพัสกร        จันต๊ะตึง

สาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เดือนเทียม                 น.ส.พิชามญชุ์    วงศ์จันทร์สุ

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบสายสะพาย เงินรางวัลและโล่รางวัล  สำหรับนักศึกษาทั้ง 6 คน จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) เข้าร่วมการแข่งขันดาว เดือน ในงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ตาก, น่านและพิษณุโลก) ต่อไป

ขอขอบคุณภาพจาก ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ที่มา : RMUTL STAR CONTEST 2017

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา