โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ผนึกกำลังสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ร่วมวางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ผนึกกำลังสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ร่วมวางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5285 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา  (ส่วนกลาง) จัดการประชุมสัมมนาสมาคมศิษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิด และมีนายกู้เกียรติ ประภัสระกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้แทนจาก สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงใหม่ , สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย,
สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ตาก, สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง, สมาคมศิษย์เก่าเกษตรน่าน มทร.ล้านนา น่าน,และสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าในการประชุม เพื่อร่วมกันวางแนวทางการดำเนินกิจการศิษย์เก่า ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน การบริหารงานของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ มทร.ล้านนา ในทุกๆด้านประกอบด้วย
1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและพึ่งพาตนเองได้
2.สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
4.สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง
ซึ่งควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมของแต่ล่ะสมาคมเพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคมภายนอก

(ภาพ : ปชส.สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา