โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสที่ 13 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านแม่สายป่าเมี่ยง อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการโดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงาน ผศ.เศรษฐสุดา ธรรมปรีชานนท์ (หัวหน้าโครงการ)  และคณะ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ “การพัฒนาแม่สายป่าเมี่ยง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ วัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อขยายผลการผลิตแบบอินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟ กระบวนการผลิต และสร้างรายได้เพิ่มกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่สายป่าเมี่ยง พัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด และสร้างแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืนผ่านคนในชุมชน จัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวของชุมชน และให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้บริการวิชาการและมีกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์ด้านต่าง ๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 นี้ มีเป้าหมายในการเพิ่มสมาชิกกลุ่มแปรรูปกาแฟอินทรีย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีโฮมสเตย์ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐาน มีโปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน มีช่องทางและการตลาดในการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ มีดัชนีชี้วัดความสุขและคุณภาพชีวิต  ซึ่งกิจกรรมในการดำเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมการแปรรูปกาแฟอินทรีย์ กิจกรรมการจัดการโฮมสเตย์ กิจกรรมการตลาด ที่มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ มีแผนการสอนที่บูรณาการจากการเข้าร่วมโครงการ มีโจทย์งานวิจัยจากการเข้าร่วมโครงการ

ภาพ : นาย วรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร

ข่าว : นางสาวหนึงฤทัย  แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา