โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน หมู่ 14 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน หมู่ 14 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสที่ 6 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน หมู่ 14 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ดำเนินโครงการโดย กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา นำเสนอผลการดำเนินงานโดย พ.จ.อ.อำนาจ  ใจคำฟู และคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) นายภฤศพงษ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน 100,000 บาท

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ ลดรายจ่ายครัวเรือน  และเพิ่มรายได้ครัวเรือน

เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้ง 3 ปี จัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน โดยเน้นหลักการทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์  การตลาดแก่กลุ่มอาชีพ  และถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม

เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 มีการรวมกลุ่มอาชีพของคนในชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ซึ่งมีกิจกรรมที่จะดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวเปลือก + การจัดตั้งโรงสีชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้ายสายสิญจน์ด้วยเทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเตาชีวมวล

ภาพ : นาย วรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร

ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา