โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสที่ 6 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดำเนินโครงการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  นำเสนอผลการดำเนินงานโดย นายมานิตย์  อินทร์คำเชื้อ (หัวหน้าโครงการ) และคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) นายภฤศพงษ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน 100,000 บาท

เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้ง 3 ปี เพิ่มรายได้จากอาชีพเสริมในครัวเรือน ร้อยละ 10 จากเดิม 8,327 บาทต่อปี พัฒนาไข่เค็มน้ำแร่ให้เป็นสินค้า OTOP สร้างกลุ่มธุรกิจชุมชน ภายในชุมชน

เป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 สร้างกลุ่มทำเตาชีวมวล และถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดตั้งโรงสีชุมชน

ซึ่งมีกิจกรรมที่จะดำเนินงานดังนี้ การจัดตั้งกลุ่มทำเตาชีวมวล และถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดตั้งโรงสีชุมชน


ภาพ : นาย วรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร

ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา