โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1411 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านปูแป้ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากดำเนินโครงการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำเสนอผลการดำเนินงานโดย ดร.ยุธนา  ศรีอุดม (หัวหน้าโครงการ) และคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ชุมชน ตามความต้องการของสังคม ชุมชน ให้ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมชุมชน และให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ภาคประชาชน

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมีกิจกรรมที่จะดำเนินงานดังนี้ การจัดการเชิงกลยุทธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปูแป้ การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปูแป้ การขยายสายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองชนเผ่าปกาเกอะญอ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเบื้องต้นและจัดทำหน่วยซ่อมบำรุงในชุมชน

ภาพ : นาย วรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร

ข่าว : นางสาวหนึงฤทัย  แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา