โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณี  หมู่บ้านสันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณี หมู่บ้านสันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม หมู่บ้านสันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ดำเนินโครงการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำเสนอผลการดำเนินงานโดย นางเกศสุดา อั๋งสกุล (งานวิจัยและบริการวิชาการ) และคณะ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และหน่วยงานภายนอก

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการ เพื่อยกระดับกลุ่มอาชีพด้านกระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อกระจายรายได้ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ และมุ่งสู่ความพอเพียงเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึ่งมีกิจกรรมที่จะดำเนินงานดังนี้ การพัฒนาและปรับปรุงตู้อบกล้วยอบน้ำผึ้งสมุนไพร การจัดตังศูนย์เรียนรู้การผลิตกล้วยอบน้ำผึ้ง การจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านแก่เยาวชนท้องถิ่น ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาสารสนเทศเว็ปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน

ภาพ : นาย วรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร

ข่าว : นางสาวหนึงฤทัย  แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา