โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำเสนอผลการดำเนินงานโดยผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญเรือง (หัวหน้าโครงการ) และคณะ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ "ยกระดับสุขภาพ ด้วยผักปลอดสารที่แม่เมาะ" มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นแบบด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ และพึ่งพาอาศัยกันภายในขุมชน เพื่อให้ได้ชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการผลิตผักมาตรฐานปลอดสารพิษแบบครบวงจร และได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร Q จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องผักเชียงดา และจัดตั้งหมู่บ้านสมุนไพรครบวงจร พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ให้ได้การรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตและมาตรฐาน อย.  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการ คือ เพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการผลิตผักมาตรฐานปลอดสารพิษแบบครบวงจร สงเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตผักปลอดสารพิษ และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนลดการเจ็บป่วยลงร้อยละ 5 จากเดิม

ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมตลอด 3 ปี ดังนี้ การเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการผลิตผักแบบไฮโดรโปนิกส์ ส่งเสริมการปลูกผักเชียงดาและผักพื้นบ้าน ส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพผลผลิตด้านการเกษตรที่ดี GAP และมาตรฐานสินค้าเกศตรอละอาหาร Q ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องหารปลูกผักเชียงดาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักเชียงดา ตลอดจนขยายพื้นที่ปลูก โดยขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและจัดตั้งหมู่บ้านสมุนไพรและผักพื้นบ้าน สปาและนวดแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ขนมอบสมุนไพร ยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานการรับรอง


ภาพ : นายวิษณุลักษณ์  คำยอง

ข่าว : นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา