โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีหมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีหมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 3597 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีหมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นำเสนอผลการดำเนินงาน น.ส.สุภัทรจิตต์  มะโนสด (หัวหน้าโครงการ) และคณะ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ ดร.อรุณี ยศบุตร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ "จิบกาแฟ แลปางขอน"

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน การส่งเสริมสุขภาวะที่ดี รวมไปถึงการจัดหาแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามสภาพบริบทของชุมชนและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตภายในชุมชนบ้านปางขอน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการเพื่อจัดตั้งกลุ่มแปรรูปเมล็ดกาแฟและเกิดการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว และส่งเสริมให้กลุ่มมีตราสินค้าเป็นของตัวเอง จัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs เพื่อกำจัดขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน และลดการเผาขยะ ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปางขอน โดยจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปางขอน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชนอย่างยั่งยืน 

ซึ่งมีกิจกรรมที่จะดำเนินงานดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและเครือข่ายในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบ้านปางขอน การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ "จิบกาแฟ แลปางขอน" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านปางขอน 


ภาพ : นายวิษณุลักษณ์  คำยอง

ข่าว : นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา