โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านแหลมโพธิ์ หมู่ 9  ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านแหลมโพธิ์ หมู่ 9 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2739 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านแหลมโพธิ์ หมู่ 9  ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำเสนอผลการดำเนินงานโดยอาจารย์วรกฤช ดอนคำเพ็ง (หัวหน้าโครงการ)  และทีมงาน โดยมี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายกเทศมตรีตำบลบ้านกร่าง กำนันตำบลบ้านกร่าง กล่าวต้อนรับ  โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ "พัฒนาชุมชน ริมรั้วมหาวิทยาลัยฯ"  มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ด้านต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการหลัก 3 ปีคือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวปลอดภัยและเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนสุกรแม่พันธุ์ดี  เป้าหมายการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2560 คือ จัดทำระบบฐานข้อมูลครัวเรือนชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน การจัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ การผลิตสารชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการเกษตร การประกอบอาชีพเสริม การแปรรูปผลิตทางการเกษตร

ภาพ : นาย วรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร

ข่าว : นางสาวหนึงฤทัย  แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา