โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปี 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 3074 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดำเนินโครงการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำเสนอผลการดำเนินงานโดยนายสุพจน์ ดีอิ่นคำ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ ดร.อรุณี ยศบุตร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ "ก้าวตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อร่วมสืบสานงานที่พ่อทำตามแนวพระราชดำริฯ อย่างต่อเนื่อง และร่วมสนองงานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ โครงการ "รักษ์ป่าน่าน" และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยหาดไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการหลัก 3 ปีคือ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยหาดให้เป็น "ชุมชนน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำน่าน" เป้าหมายการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2560 คือ พัฒนาอาชีพทางเลือกทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) และยกระดับชุมชนใหเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรี ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบตรบวงจร กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบครบวงจร กิจกรรมเกษตรผสมผสาน กิจกรรมพัฒนายกระดับสินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ไม้กวาด และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอื่นๆ

ภาพ : นายวิษณุลักษณ์  คำยอง

ข่าว : นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา