โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2466 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมงานทั้งหมด 7 คน ศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 แนะนำสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เยี่ยมชมคลังความรู้ชุมชน เยี่ยมชมงานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก เยี่ยมชมโรงงานน้ำดื่มต้นแบบ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ และนำเสนอพร้อมลงพื้นที่ Smart Farm โดย อาจารย์ระบิน ปาลี จากนั้นมีกำหนดการลงพื้นที่โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยว่าที่ รต.ชัยภูมิ สีมา และลงพื้นที่โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา