โลโก้เว็บไซต์ อบรมการตรวจวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมการตรวจวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 653 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ห้องประชุม 732 ชั้น 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีกิจกรรม การแนะนำชุดอุปกรณ์เครื่องมือต่อพ่วงเครื่องวิเคราะห์    การสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์   การต่อพ่วงเครื่องวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ใช้งานร่วมกับชุดฝึกเครื่องยนต์ตั้งแท่นดีเซล    คณะครูอาจารย์ฝึกปฏิบัติทดลองการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ต่อร่วมกับรถยนต์ดีเซลและการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ต่อร่วมกับรถยนต์เบนซิล  ทั้งนี้  เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์  ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์        ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา  มทร. ล้านนา  พิษณุโลก   เพื่อฝึกทักษะการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์จากการตรวจวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน ของการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากร จากบริษัท ลอนซ์เทค         (ไทยแลนด์) จำกัด  ซึ่งมีอาจารย์คณะวิศวกรมศาสตร์ และนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จำนวน  30  คน  เข้าร่วมโครงการอบรม ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560

         

ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่ม

ขอบคุณภาพ จาก อ.กมลศักดิ์ รัตนวงษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา