โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เน้นผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปสร้างมาตรฐานการสอนให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการวิชาชีพ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เน้นผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปสร้างมาตรฐานการสอนให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2424 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ มคอ.3 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พศ.2559 )การจัดทำ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการจัดประเมินผล เพื่อให้บุคลากรมีการสร้างเครือข่ายความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการของหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพ  โดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ได้นำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Learning Express  ซึ่งเป็นวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการในส่วนของความร่วมมือของสถาบันการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์และจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างหนึ่งในการจัดทำคู่มือ มคอ.3 แก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหลักสูตรศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ยังมีการบรรยายในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษาโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการแนะนำแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29- 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา