โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง  นำนักศึกษาดูงานกระบวนการผลิต บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด | คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาดูงานกระบวนการผลิต บ.ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด


          หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิต วัตถุดิบและการควบคุมการผลิตปูนซิเมนต์ ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
          สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้านการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษ 21 กลุ่มทักษะอาชีพ ภายใต้กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  33 คน ประดับ ปวส.สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 8 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์พงศกร สุรินทร์ และอาจารย์มนินทรา ใจคำปัน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อาจารย์พงศกร  สุรินทร์ /พิมฉวี  ประกอบเสียง
          ภาพ : อาจารย์พงศกร  สุรินทร์