โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการซอมพออาสา สร้างการทำงานเป็นทีมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการซอมพออาสา สร้างการทำงานเป็นทีมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2010 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการซอมพออาสา ณ โรงเรียนบ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษา อาจารย์และชุมชนผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
            สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การออกแบบและสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับการเรียนรู้แบบ BBL (Brain Base Learning) การทาสีและวาดภาพส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นจินตนาการของนักเรียนในอาคารเรียนอนุบาล กิจกรรมการสร้างแปลงผักสำหรับอาหารกลางวัน และกิจกรรมนันทนาการเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชน โดยมีนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาพืชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน ทั้งนี้มี อ.กีรติ วุฒิจารี อ.คนึงนุช  สารอินจักร์ อ.สุขุมาล  ตั้วสกุล และนางสาวจารุวรรณ สุยะ  เป็นผู้ควบคุม
             ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
             ภาพ : คณะทำงานโครงการซอมพออาสา

            ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา