โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลภาพพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2627 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดการถ่ายรูปหมู่และซ้อมย่อยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 2,147 คน ใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 778 ราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 979 ราย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 390 ราย โดยจัดการถ่ายรูปหมู่ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีซ้อมย่อย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทความว่า “บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ อยากให้บัณฑิตนำความรู้ที่ได้จากาการศึกษาไปประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” จากนั้น นายสุรศักดิ์  ลิ้มเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิต
ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติอนุมัติ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 3 ราย ได้แก่ 
นายชาติชาย   พยุหนาวีชัย บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์
กลุ่มบริษัทกุยบุรีผลไม้กระป๋องและกลุ่มบริษัทวินด์เชอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ
นายจุลศักดิ์ กลั่นเรืองแสง วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทพันธุ์ข้าวทองจำกัด
เจ้าของสวนผลไม้จุลจุรี

โดยบัณฑิตทั้งหมดจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา